شعار المنیک امسال …..

 

نظرات خود را در مورد شعار امسال برایمان ارسال کنید تا آنها را برای دیگر دوستانتان نیز به نمایش بگذاریم.

می توانید برای این کار به جناب آقای سنگی ایمیل بزنید.

ممنون

پاسخ دهید