گزارش تصویری مسابقات والیبال المنیک تابستانی (۱)

ادامه مطلب

عکس های تیمی مسابقات فوتبال

ادامه مطلب

     

رشته های هفتمین دوره مسابقات المنیک

ادامه مطلب

افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات ورزشی المنیک

ادامه مطلب

شعار هفتمین دوره مسابقات المنیک

اعتبـــار سربلنـــدی در فروتن بودن است
چشمه شد فواره وقتی بر سر خود پا گذاشت

شعار هفتمین دوره مسابقات المنیک