آخرین پیش بینی بزرگ اینشتین – قسمت دوم

…با توجه به آن که چگال ترین اجرام جهان سیاه چاله ها هستند که اتفاقا وجود آن ها هم یکصد سال پیش در قالب نظریه نسبیت عام انیشتین پیش بینی شده بود، فرایند برخورد و تلفیق سیاهچاله ها با یکدیگر

ادامه