غول های الکتریکی

با سلام گروه ما در این تحقیق می خواهد تا در موضوع ابر رسانا ها در نه حیطه و موضوع صحبت کند:

۱- ریشه لغوی -۲- تاریخچه-۳-انواع که شامل دو دسته است -۴- دمای گذار به ابر رسانایی -۵- مفهوم مقاومت صفر-۶- رفتار مغناطیسی ویژه ی یک ابر رسانا-۷- نفوذ پذیری و پذیر رفتاری یک ابر رسانا-۸- خاصیّت منحصر به فرد ابر رسانا-۹- کاربرد…

ادامه