غول های الکتریکی

با سلام گروه ما در این تحقیق می خواهد تا در موضوع ابر رسانا ها در نه حیطه و موضوع صحبت کند:

1- ریشه لغوی -2- تاریخچه-3-انواع که شامل دو دسته است -4- دمای گذار به ابر رسانایی -5- مفهوم مقاومت صفر-6- رفتار مغناطیسی ویژه ی یک ابر رسانا-7- نفوذ پذیری و پذیر رفتاری یک ابر رسانا-8- خاصیّت منحصر به فرد ابر رسانا-9- کاربرد…

ادامه