رسانا ها یا هادی ها موادی هستند که بار الکتریکی را به صورت یک جریان الکتریسیته از خود عبور می دهند . معمولا بار توسط الکترون ها حمل می شود . فلزات رسانا های خوبی هستند زیرا الکترون های بیرونی اتم هایشان پیوندی سست دارند و چنانچه ولتاژی برقرار شود می توانند در داخل فلز حرکت کنند . برخی از مواد تمام الکترون هایشان با پیوند محکم در مدار خود باقی می مانند و این مواد الکتریسیته را به خوبی هدایت نمی کنند . چنین ماده ای را نارسانا می گوییم.

تصویر مرتبط

الکترون های آزاد در یک رسانا در حالت عادی در تمام جهت ها در حرکتند . وقتی ولتاژی برقرار میشود ، این الکترون ها به جای رفت و آمد در جهت های مختلف ، به سمت پایانه ی مثبت به حرکت در می آیند .

نتیجه تصویری برای تصاویر برای فلزات رسانا
مس ، بهترین رسانای جریان برق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه تصویری برای تصاویر برای فلزات رسانا
طلا از دیگر فلزات رسانا است .

 

گئورگ اهم – آلمانی ،  1789 _ 1854

اهم قوانین حاکم بر جریان الکترسیته در هادی ها را کشف کرد. او دریافت که دو برابر کردن ولتاژ بین دو انتهای سیم شدت جریان عبوری از سیم را دو برابر می کند. در حالی که دو برابر کردن طول سیم ، جریان را نصف می کند . مقاومت سیم متناسب با طول آن است و جریان برابر است با ولتاژ تقسیم بر مقاومت . قانون اهم در سال 1827 معرفی شد .

تصویر مرتبط                   تصویر مرتبط

 

 

منابع : برداشتی از کتاب دانشنامه ی علوم

گروه : اشرفی ، مهاجری ، گنجیان

رساناها _ تحقیق فیزیک

پیمایش نوشته