ادوات نجومی

آسمان آزمایشگاه منجمان است !

و تلسکوپ ها نیز راه رسیدن به اسرار این آزمایشگاه بی کران هستند.

پس شناخت آنها برای یک ستاره شناس از نان شب هم واجب تر است !

تو هم اگر اهل آسمان ها هستی ، با ما همراه شو تا با هم چرخی در دنیای تلسکوپ ها و ابزارهای نجومی بزنیم.

ضمناً پیش نیاز این کلاس گذراندن کلاس نجوم مدرن است.