انرژی های نوین

آشنایی با منابع انرژی پایان پذیر و خطرات آنها برای محیط زیست و منابع انرژی های نو و تجدید پذیر از قبیل انرژی هسته­ای، بادی، زمین گرمایی، خورشیدی و .. . .

و بحث تخصصی پیرامون یکی از این انرژی­ های جایگزین و انجام یک پروژه ساختی ارزشمند و قابل استفاده.