گرافیک

  • آشنایی دانش آموزان با هنر مدرن و گرافیک و نیز کاربرد آن در تبلیغات و زندگی عصر حاضر
  • بررسی و تحلیل موضوعی آرم یا نشان و ساختن یک نمونه آرم با موضوع پیشنهادی
  • بررسی و تحلیل موضوعی پوستر و نحوه ایجاد یک نمونه مناسب با موضوع پیشنهادی