آشنایی با مشاغل

جز برخی شغل ها و کارهایی را که روزمره مشاهده می کنید، چه مشاغل دیگری را می شناسید؟ به جز چند رشته معروف دانشگاهی، با چه شاخه ها و رشته های دیگری آشنایی دارید؟ کشور ما به چه مشاغلی بیشتر نیازدارد و کدامیک برای ما حساستر واستراتژیک تراست؟ دوره متوسطه به زودی به پایان میرسد،آیا به رشته تحصیلی وشغل آینده خود فکر کرده اید؟ دراین کلاس ضمن آشنایی با رشته های مختلف دانشگاهی و زمینه های شغلی مرتبط با آنها، برخی حرفه های مهم و کارآفرین معرفی خواهند شد تا شما با افق وسیع تر به آینده بیندیشید و آگاهانه تر انتخاب کنید.