Python 1

پایتون یک زبان برنامه نویسی همه منظوره ، سطح بالا، شئ گرا و مفسر است.

فلسفهٔ ایجاد آن تأکید بر دو هدف اصلی خوانایی بالای برنامه های نوشته شده و کوتاهی و بازدهی نسبی بالای آن است. این زبان برنامه نویسی ، متن باز ( Open Source ) و ساده است. شرکت دراین کلاس هیچ پیش نیازی نمی خواهد.