مهندسی مطالعه

در این کلاس با فراگیری تکنیک های مطالعه سعی خواهیم کرد بهره وری بیشتری از مطالعات داشته باشیم.