خلاقیت و بازی

در ابتدای هر جلسه یکی از بازی­های فکری که برگزیده­ معتبرترین مسابقات طراحی بازی دنیا هستند ، به دانش­ آموزان معرفی می شود و دانش آموزان پس از بازی کردن با آن به تجزیه و تحلیل بازی (استراتژی­های برد و ترفندهای مفید ) و نقد و بررسی بازی ( نقاط ضعف و قوت ) می پردازند که در نهایت منجر به خلاقیت و اختراع بازی توسط دانش ­آموزان میشود.