بسکتبال

ایجاد حسّ همکاری بیشتر و افزایش هم دلی با رعایت کلیه نکات فنّی با استفاده از یک توپ و رعایت قوانین این رشته ی ورزشی و تفهیم این مطلب که در بسکتبال با درک موقعیّت و به کارگیری تفکّر گروهی می توان به نتایج بهتری دست پیدا کرد.