هنر اول

بررسی تکنیک های آموزش داده شده در کتاب هنر در دو زمینه خط و نقاشی.