هندسه نقوش با تکنیک گواش

یادگیری روش ترسیم نقش های متنوع هندسی موجود در آثار هنری از جمله بناهای تاریخی کشورمان با قالب ها و چیدمان های زیبای هندسی می تواند با استفاده از رنگ گواش و ایجاد رنگ بندی های زیبای سنتی، کلاس هندسه نقوش را تشکیل دهد تا دانش آموزان برای تزئینات مختلف در هر جا از این امکان استفاده نمایند.