نقاشی به شیوه اسکراچ

اسکراچ برد روشی است که خطوط طراحی و سایه روشن، جزئیات و عناصر محتوای در آن متفاوت از دیگر شیوه های هنری نقاشی جلوه می کند. 

در این تکنیک، هنرمند با وسیله ای نوک تیز روی زمینه بوم با خراش های پی در پی در جهت های مناسب خلق اثر می کند. اجرای آثار نقاشی در این شیوه به دلیل کنتراست های شدید موجود بین تیرگی ها و روشنی ها، جذاب و بسیار دیدنی هستند.