نقاشی با مرکب

ترسیم خطوط ساده با استفاده از لوله خودکار، با تجربه نمودن غلطاندن مرکب روی کاغذ و ایجاد خط های کلفت و نازک و سپس ترسیم درختان ساده با استفاده از این روش.

و کسانی که علاقمند به خوشنویسی در اثر خود هستند می توانند آثار خود را به صورت خط و نقاشی ارائه نمایند.