عکاسی مقدماتی

قرار است با هم درباره دوربین ها و عکس و عکاسی حرف بزنیم و ببینیم و یاد بگیریم تا ثبت کننده لحظات نابی از زندگی شخصی و اجتماعی مان باشیم.

عکس خوب ببینیم و خوب عکس بگیریم!

شاید هم دل و روده یک دوربین را در آوردیم!

اگر خوب پیش برویم، در ترم بعد عکاسی را پیشرفته تر ادامه می دهیم.

راستی!

برای یادگیری بهتر و انجام تمرین های کلاسی و شرکت در مسابقات و انتخاب برای عکاسی بعضی برنامه ها، حتما دوربین عکاسی دیجیتال همراه داشته باشید.