دکورسازی مقدماتی

آموزش ساخت دکور با یونولیت و رنگ آمیزی آن، ساخت دکور برای برنامه ها و مراسم مدرسه و نحوه طراحی و ساخت احجام.