تذهیب مقدماتی

در این کلاس هنرآموز با هنر سنتی تذهیب آشنا شده و در طی دوره با طرّاحی ختائی­ ها و اسلیمی­ ها آشنا و ساخت و به کارگیری رنگ ­آمیزی در هنرهای سنتی را فرا می گیرد .

در نهایت با استفاده از ختائی ­ها در یک قالب کلی (شمسه) دست به ایجاد یک اثر مشقی هنری زده و در پایان ترم یک تابلو خلق می­نماید.