پوینتیسم

این تکنیک، مبتنی بر نقطه گذاری بر روی کاغذ با استفاده از تنوّع رنگ ها، طرح ها و اشکال ساده و کارکرد نور و سایه است. ابزار مورد استفاده ماژیک است و برای طرح های خلاّقانه و ایده های نو در این کلاس هیچ حد و مرزی وجود ندارد.