طراحی با مداد

  • تمرین دست در ترسیم خطوط
  • آشنایی با تناسبات در طرح و نحوه ایجاد آن
  • تمرین ترسیم از اشیاء و شیوه های سایه روشن