کای روبوت پیشرفته

آشنایی با مکانیزم های مکانیکی پیچیده. مقدمه ای بر دانش پنوماتیک و کار با نیروی هوای فشرده در صنعت. آشنایی با روش های تولید کارگاهی و ساخت روبات های ترکیبی با استفاده از مهارت های بالا از اهداف کلاس کای روبات پیسرفته می باشد.

گذراندن کای روبوت مقدماتی پیش نیاز این کلاس می باشد.