کای روبوت پیشرفته

آشنایی با مکانیزم های مکانیکی پیچیده. مقدمه ای بر دانش پنوماتیک و کار با نیروی هوای فشرده در صنعت. آشنایی با روش های تولید کارگاهی و ساخت روبات های ترکیبی با استفاده از مهارت های بالا از اهداف کلاس کای روبات پیسرفته می باشد.

گذراندن کای روبوت مقدماتی پیش نیاز این کلاس می باشد.

 

زمان بندی کلاس ها