کار با فلز

آشنایی با انواع ابزارهای صنعتی، انواع اتّصالات ( جوشکاری، پرچ کاری، حدیده و قلاویز، جوشهای فرکانسی ) و تولید یک محصول فلزی با استفاده از این روش ها.