ساخت سازه های تعادلی

در این کلاس با توجه به قوانین فیزیکی و محاسبات مربوط به آن، سازه های نمایشی با یک تکیه گاه ساخته می شود.