کای روبوت مقدماتی

ساخت سازه های مکانیکی و روبوتیکی متنوع و متعدد با استفاده از کیت های آماده.