پژوهش زیستی

آشنایی با مراحل پژوهش در زیست شناسی، هم چنین آشنایی با علم میکروب شناسی و آزمایش های ضروری جهت تصویب یک پروژه.

گذرندان کلاس میکروب شناسی مقدماتی پیش نیاز این کلاس می باشد.