تفکر خلاق

“می دونین که ما خیلی از اشتباهاتمون بخاطر درست فکر نکردنه؟

تفکر مهمترین ویژگی انسان هست  و ما در این کلاس میخوایم با یادگیری روش تفکر صحیح فکر کردن و استفاده از خلاقیت در تفکر ، این توانمندی را افزایش دهیم.

مهمترین ویژگی این کلاس استفاده از آموزش های آن در هر لحظه از زندگی است”