میکروب شناسی مقدماتی

دانش آموزان در این کلاس با دانشمندان علم میکروب شناسی و دستاوردهای آنها و  وسایل آزمایشگاه میکروب شناسی، روش های استریل کردن و از بین بردن میکروب ها، محیط کشت مناسب برای رشد انواع میکروب ها، شرایط رشد و نگهداری میکروب ها در آزمایشگاه، روش های جداسازی و کشت میکروب ها جهت افزایش تعداد آنها و همچنین کار با میکروب ها و رنگ آمیزی و مشاهده ی آنها زیر میکروسکوپ آشنا خواهند شد.