میکروب شناسی مقدماتی

میکروب شناسی دانشی است که درباره میکروب ها(باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها، تک یاخته ها) بحث و گفت و گو می کند.

دانش آموزان در این کلاس با مباحثی از قبیل دانشمندان این علم و دستاوردهای آن ها، شرایط رشد و نگهداری میکروب ها در آزمایشگاه، روش های کشت میکروب ها جهت تهیه کلنی تک و غیره آشنا خواهند شد.