پل ماکارونی پیشرفته

پس از شناخت انواع پل در کلاس پل ماکارونی، این بار بنا داریم تا در فعالیتی گروهی به طراحی و ساخت پل با ابعاد بزرگتر و با استفاده از ماکارونی و نخ بپردازیم.