نقش بندی روی چوب

تلفیق هنر و مهارت کار با چوب.
می خواهیم با خلاقیت خودمان تابلویی بسازیم.
کمی با طراحی سر و کار داریم! کمی با هم نشانی رنگ و رنگمایه! کمی هم مهارت کار با چوب!