فیزیکدانان جوان

آشنایی عمیق تر با مفاهیم فیزیکی از قبیل گرما، انرژی الکتریسیته و … به همراه نمایش و اجرای برخی آزمایش های مرتبط.