هنر حل مسئله

آشنایی با راهبردهای حل مسئله مانند رسم شکل، الگویابی، تفکر نظام دار و … و استفاده از آن ها در حل مسائل ریاضی.