راز سرنوشت

… و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و از خرد خویش بهره برد و خود برگزیند که در صف خوبان قرار گیرد و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد.

در این کلاس، دفتر زندگی برخی از اصحاب پیشوایان معصوم(علیهم السّلام) را ورق می زنیم تا با درک صحیح رویش ها و ریزش های ایشان، توشه ای و چراغی برای حرکت در مسیر زندگی پرفراز و نشیبمان برداریم.

نگاهی متفاوت به رابطه اهل بیت(علیهم السّلام) با اصحاب و یارانشان …