مفاخر شیعه

مایه‌ی مباهات و خرسندی است، زندگی در سرزمینی که مهد نام‌آوران و فرزانگان شهیری است که با تکیه بر تقوا، دانش، خردورزی، تلاش و کوشش، شهامت و صبوری رسالت انجام کارهای بزرگی را در راستای رسیدن به اهدافی مقدس در پیش‌روی خویش قرار داده‌اند تا از این رهگذر برای جامعه‌ی اصیل و با فرهنگ خود منشاء خیرات و آثار مفید و ارزنده باشند.

اما عدم شناخت این فرزانگان توسط ما باعث شده تا دیگران به جای این الگوهای واقعی اسطوره های افسانه ای خویش را به رخ ما بکشند. پس برآن شدیم تا به بهانه ی کلاسی پویشی قدم در راه نهیم و با آشنایی با تعدادی از فرزانگان بی مانند وطنمان قوّت قلبی به خود دهیم و آنگاه پا در جای پای ایشان نهیم.

در این راستا با گوشه هایی از کار تحقیق و مطالعه مانند فیش نویسی و مرجع یابی و ارائه مطلب و … نیز آشنا خواهیم شد.

منتظر دیدار شما در کلاس آشنایی با فرزانگان ایرانی جهان تشیّع هستیم.