فن و خلاقیت

دانش خود را بیازمایید …

آیا هر دانشی منجر به مهارت و شکوفایی می شود؟

در کلاس فن و خلاقیت یاد می گیریم که از دانش خود استفاده کنیم تا به مهارت برسیم و از مهارت ها برای رسیدن به اهداف خود و در نهایت دست یافتن به پیروزی را تجربه کنیم.

دانش، مهارت، ذوق و سلیقه را با هم ترکیب کنید و از خلق کردن اجسام با مهارت خود لذت ببرید.