طراحی با قلم سه بعدی

تسلط به حرکات دست در فضا و تصور سه بعدی مهارت هایی هستند که در کمتر کاری به صورت همزمان استفاده می شوند. در این کلاس و با استفاده از قلم های سه بعدی، نمونه های متنوع و زیبایی از احجام هنری توسط دانش آموزان ساخته خواهد شد.