میکروب شناسی پیشرفته

پیش نیاز شرکت در این کلاس، میکروب شناسی مقدماتی می باشد.