میکروب شناسی پیشرفته

دانش آموزان در این کلاس با موارد زیر آشنا می شوند:

۱- شناخت و توانایی کار با آنتی بیوتیک ها و اثر آنها بر میکروب ها.

۲- توانایی جدا سازی میکروب های محیط و روی بدن انسان.

۳- توانایی رنگ آمیزی و مشاهده نمونه باکتری و قارچی.

۴- توانایی شناسایی میکروب های مجهول بوسیله تست های تشخیصی.

 

پیش نیاز شرکت در این کلاس، میکروب شناسی مقدماتی می باشد.