گرافیک(طراحی پوستر)

یک سازمان ، شرکت یا هر مجموعه در حال فعالیت برای ارائه موثر فعالیت های خود نیازمند آن است که با طراحی و کنار هم قرار دادن ابتکاری تصاویر و نوشته های جذاب ، طرحی زیبا و تاثیرگذار ترسیم و تولید کند که بتواند با کمک این تصاویر و نوشته های چیدمان شده مخاطب خود را جذب نماید.