گرافیک(طراحی لوگو)

با استفاده از شکل های گوناگون و خطوط ضخیم و نازک و نقاط بزرگ و کوچک و نیز با ترسیم های هندسی و غیرهندسی، طرحی ایجاد خواهد شد که نشانگر فعالیت های یک سازمان ، شرکت و یا هر مجموعه در حال فعالیت است. این طرح در سربرگ ، کارت ویزیت و تبلیغات هر مجموعه ای استفاده می شود.