نقاشیخط

  • اجرای آثار جذاب با پس زمینه های انتزاعی و ترکیبی از خوشنویسی شیوه های مدرن و سنتی.
  • اجرای آثار با استفاده از مرکب های رنگی و گواش.
  • اولویت شرکت در این کلاس با افرادی است که کلاس های نقاشی با مرکب و خوشنویسی را گذرانده باشند.