زندگی اردویی پیشرفته

پیش نیاز این کلاس ، زندگی اردویی مقدماتی می باشد.