نقّاشی موزائیک

موزائیک در لغت، تکّه تکّه به هم پیوستن معنی می دهد. موزائیک ها از تمدّن های مختلف به جا مانده و امروزه ما سر منشاء این هنر را ایتالیا می دانیم؛ زیرا بسیاری از آثار به جا مانده در دیوارها و کف زمین، مربوط به تمدّن گذشتة این کشور است.

نقّاشی موزائیک عبارت است از چیدمان قطعات سخت رنگی در کنار هم به منظور ایجاد یک نقش.

این سَبک، یکی از پایدارترین و مستحکم ترین نقاشی های دیواری محسوب می شود.