داوران جوان

زمان این کلاس به دو بخش تقسیم می شود. بخشی به آموزش قوانین فوتبال، مشاهده فیلم و بررسی صحنه های داوری و پاسخ به سؤالات و ابهامات اختصاص می یابد.

بخش دیگر در زمین انجام می شود. بدین ترتیب که سه تیم تشکیل شده نوبتی بازی می کنند. افراد تیم بیرون به عنوان کمک داور و در صورت مهارت به عنوان داور وسط به قضاوت می پردازند تا تجربه کافی در این زمینه را کسب کنند.

شرکت کنندگان در این کلاس می توانند در مسابقات مدرسه و اردویی جزء کادر داوری باشند.