فوتبال

آموزش تکنیک ها و تاکتیک های بازی فوتبال همراه با تمرین.

وسایل مورد نیاز : جوراب ساق بلند، محافظ ساق و کفش استک دار.