بازی های میدانی

کلاسی مفرّح و پر هیجان برای آشنایی با ۱۴ بازی جالب خارج از خانه (outdoor games) همراه با :

– تقویت تفکر استراتژیک ( قدرت قانون گذاری )، استفاده از راههای گریز، استفاده از اشتباهات حریف و … )

– تقویت کار تیمی ( رهبری گروه، اسطوره بودن، تعامل با اعضای گروه )

– تقویت هوشهای چند گانه ( جنبش جسمانی، بین فردی، درون فردی و … )