سفالگری

طرّاحی و ساخت اشیای سُفالی با استفاده از چرخ سُفال.