ساخت آب نما

بهره گیری از خلاقیت دانش آموزان برای ساخت یک آب نما در اندازه کوچک.