فن و زندگی

خیلی وقت­ها در منزل یا محل کار، امور فنی ساده ای پیش می­آید که با یک مقدار آشنایی و دست ورزی و تمرین قبلی، خودمان از عهده انجام آنها برمی­آییم و گرنه باید با صرف وقت و هزینه بیشتر از کسی کمک بگیریم.

گاهی هم دوست داریم خود دست به کار شویم و چیزی را بسازیم یا تعمیر کنیم،
پس . . .